1. نام و خانوادگی : (*)
  ورودی نامعتبر است
 2. شماره شناسنامه :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. کد ملی :(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. استان:(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. شهرستان :(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. شهر :(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. نوع جواز :(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. نوع مالکیت : (*)
  ورودی نامعتبر است
 9. سابقه کار :
  ورودی نامعتبر است
 10. آدرس فروشگاه :(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. تلفن همراه : (*)
  ورودی نامعتبر است
 12. تلفن ثابت : (*)
  ورودی نامعتبر است