راهنمای شکایت

تعريف شکايت:

به هر گونه نارضايتي از کيفيت محصول، ارائه خدمت و ... از جانب مشتري شکايت گفته شده و مشتري مي تواند با ثبت شکايت و دريافت کد رهگيري شکايت خود را از طريق دفتر مرکزي خدمات پيگيري نمايد.

نمونه هاي شکايت:

1- خدمات فراهم نشده/ناقص فراهم شده است

2- تاخير در ارائه خدمت

3- آسيب هاي وارده به محصول

4- امتناع از تعهد به ضمانت

5- امتناع از ارائه خدمت

6- اطلاعات نادرست

7- اطلاعات ناکافي

8- قيمت

9- کوتاهي در اجراي تعهدات

10- تاخير در رسيدگي به شکايات

 

جهت اعلام شکايت مي توانيد با شماره 53136-021 يا با ارسال C به سامانه 10007924 شکايت خود را ثبت نمائيد.

مراحل پيگيري شکايت:

- ثبت درخواست شکايت

- ارزيابي شکايت

- اصلاح عيب

- رفع شکايت

- نظرسنجي

- مختومه شدن شکايت